top of page

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„ВИЛА  АРБАНАСИ ДЕЛУКС“

   със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 7, ет.2 и адрес обекта АРБАНАСИ „ВИЛА ДЕЛУКС“- с. Арбанаси, ул. „Софроний Врачански“ № 6 на представлявано от Георги Руменов Чобанов, основен предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност

    по смисъла на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679 от 25.05.2018г. /Регламента/ и Директива 2002/58/ ЕО/Директивата на Европейския парламент и на съвета, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и останалото приложимо право на Европейския съюз Република България

    С настоящата политика Ви информираме за категориите лични данни, за целите и правното основание за обработване, за какъв срок съхраняваме и с кого споделяме данните, информация за това дали личните данни ще бъдат предадени на трета държава или международна организация, за правата, с които разполагате, съгласно законодателството в сферата на личните данни и предвид новите предложения съгласно Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент на Съвета от 27 април 2016 г., относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

      Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано пряко или непряко или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти/име, e-mail адрес, дата на раждане, адрес, телефонен номер, всяка юрисдикция, на която клиента е местно лице за данъчни цели.
   

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
    За да обезпечаваме и подобряваме предоставените от нас услуги и за администриране на ресурсите към тях, съхраняваме и обработваме лични данни, като спазваме законовите изисквания  и на основание Регламент ЕС  2016/679  от 25.05.2018г.

 

  За реализиране и потвърждаване на резервации ВИЛА „АРБАНАСИ ДЕЛУКС“  събира и обработва следните данни:

    1. При резервация чрез уеб сайта ни- https://arbanassi-villadeluxe.com

    • Трите имена на лицето
    • Телефонен номер
    • E-mail

    2. При резервация по телефон:

    • Телефон за обратна връзка
    • E-mail адрес за потвърждение на резервацията 
    • Трите имена на лицето 

    Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно. 
    3. За целите на настаняването на гости в
ВИЛА „АРБАНАСИ ДЕЛУКС“ администратора съхранява и обработва следните данни:

    • Трите имена по документ за самоличност
    • ЕГН
    • Дата на раждане
    • Пол
    • Гражданство
    • Номер и дата на документ за самоличност, Държава, издател на 
Документа

  Тези данни се събират законосъобразно, на основание  чл.116 от Закона за туризма и са необходими за воденето на регистър на настанените туристи.  Законоустановеният срок  за съхранение на тези данни е 5  /пет/календарни години.

    4. При резервации чрез Booking.com

 • Информацията, която Вие като  наши клиенти въвеждате в този уебсайт правите резервация директно при нас, но резервациите се обработват от Booking.com. Следователно  информацията, която въвеждате в този уебсайт  ще бъде споделяна с Booking и нейните партньори. Този информация може да съдържа вашето име, данни за контакт, данни за плащане, както и всички предпочитания, които сте посочили в резервацията.

 • ацията за поверителност на Booking.com    • Booking.com може да използва данните ви за технически, аналитични и маркетингови цели, което е подробно описано в Деклар.  

   5. За целите на реализирането на корпоративни или лични събития  се обработват и съхраняват следните данни:
       
При корпоративни събития - данни на юридическото лице за контакт, организатор на събитието, е-mail адрес и телефон на лицето за контакт.


   Тези данни се съхраняват за срок от  3 календарни години от реализиране  на събитието.


     За  съхраняването и обработването  на данни за маркетингови цели е необходимо изрично съгласие на субекта на данни. Данните се  обработват и съхраняват за срок от 26 месеца или до оттегляне на съгласието. Целта на обработването на тези данни е с цел подобряване на предлаганите от нас услуги, както и да Ви предоставим персонални предложения и услуги, които да отговарят на вашите очаквания. 
      Лични данни на  непълнолетни лица се обработват само с изрична писмена декларация – съгласие от родител- настойник.
      С цел охрана на обекта и спазване на трудовата дисциплина,  разполага със система за видеонаблюдение, като спазва законоустановените изисквания за ползваните камери и уведомява субектите попадащи в обсега на видео заснемането, чрез стикери и информационно табло, разположено на видно място. 
   Обработката  на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в
член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиката на фирмата има за цел да гарантира спазването на тези принципи.

Права на субектите на данни

1. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

 • Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.

 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора;

 • Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;

 • Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");

 • Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;

 • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;

 • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

 • Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;

 • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

 • Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

 • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;  

Данни за контакт с Администратора: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29, отговорник по ЗЗЛД: Георги Руменов Чобанов mila2004@abv.bg

bottom of page