top of page

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за Администратора:

„АМ ТУИНС“ ЕООД

Данни за контакт с „АМ ТУИНС“ ЕООД, с обект ВИЛА „АРБАНАСИ ДЕЛУКС“

Адрес: с. Арбанаси, ул. „Софроний Врачански“ № 6

Телефон: 0888/060097

Ел. поща: mila2004@abv.bg

Интернет страница: https://www.arbanassi-villadeluxe.com

Данни за контакт с отговорник по защита на данните

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ЧОБАНОВ – управител

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

информация, свързана с идентифицирано физическо лице /трите имена, телефонен номер, e-mail, адрес

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

1. Търговската дейност на дружеството и поддържане на регистър на основание чл. 116, ал.5 и чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма.

2. Управление на човешките ресурси

3. Финансово- счетоводна дейност

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е законоустановено в:

 • ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

 • ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, в сила от 01.01.2016 г. Обн. ДВ. бр.95 от 8 декември 2015г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г. и НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, издадена от министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.1993 г., изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г.- Относно лицата в трудови правоотношения с „АМ ТУИНС“ ЕООД

 • ЗЗЛД

 • ЗДДФЛ

 • Закон за защита на потребителите – относно клиенти, доставчици

 • Следните организации ще получат личните ви данни:

 • Комисия за защита на потребителите – за клиенти

 • НОИ, НАП, Инспекция по труда, Застрахователи, Служба по трудова медицина – за лица, в трудови правоотношения с „АМ ТУИНС“ ЕООД

 

Съгласие:

     Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

     Съгласието е необходимо, за да може да обработваме лични данни, но е необходимо да е изрично.

     В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Период на съхраняване на данните

„АМ ТУИНС“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни на основание законоустановен срок. След изтичане на срока документите ще бъдат унищожавани по съответния ред.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

    имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „АМ ТУИНС“ ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

    имате право да поискате от „АМ ТУИНС“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

    имате право да поискате от „АМ ТУИНС“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

    когато сте оттеглил своето съгласие;

    когато сте възразил срещу обработването,

    когато обработването е незаконосъобразно;

    когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

    когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

    при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

    при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);

    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

    имате право да поискате от „АМ ТУИНС“ ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

    - имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

    - имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения) или да дадете изрично писмено съгласие за получаване на такива. /образец № 3 GDPR /

    - имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

    - имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

    - при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

    В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „АМ ТУИНС“ ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „АМ ТУИНС“ ЕООД или директно на Отговорника по защита на данните.

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Защо „АМ ТУИНС“ ЕООД събира и съхранява лични данни?

 • За търговската дейност на дружеството–извършване на регистрации и настаняване на физически лица във ВИЛА „АРБАНАСИ ДЕЛУКС“

На основание чл. 116, ал.5 и 116, ал. 2 от Закона за туризма

 • За да ви предоставим финансово – счетоводни услуги, е необходимо да съберем лични данни, които касаят изготвяне на трудови и нетрудови договори и всички други законоустановени документи посочени в „НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. и съобразно ЗЗЛД, ЗДДФЛ, ЗСЧ- за работници, служители, наематели в дружеството.

 

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „АМ ТУИНС“ ЕООД ще поиска от вас допълнително изрично съгласие.

Как използвате моите лични данни?

 • Личните Ви данни се събират и съхраняват само и единствено във връзка с търговската и финансово - счетоводната дейност на „АМ ТУИНС“ ЕООД

 • Личните ви данни се използват само и единствено по предназначение.

 • Личните ви данни се съхраняват, обработват и унищожават законосъобразно

 • Личните Ви данни не се предоставят на трети лица

 

    Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„АМ ТУИНС“ ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги само при условие, че са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от „АМ ТУИНС“ ЕООД

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„АМ ТУИНС“ ЕООД ще събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„АМ ТУИНС“ ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.

 • Данни за контакт на отговорника по защита на данните

 • Целите на обработването;

 • Правното основание за обработката;

 • Съответните категории лични данни, които се обработват;

 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

 • Ако обработката се основава на законните интереси на „АМ ТУИНС“ ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.

 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, като отправите искане на посочените контактни данни на „АМ ТУИНС“ ЕООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните .

Местоположение:

Държава: БЪЛГАРИЯ

Адрес: гр. Велико Търново

Ул. Васил Левски № 29

Телефон: 0888/060097

Ел. поща: mila2004@abv.bg

Интернет страница: https://www.arbanassi-villadeluxe.com

С нашия отговорник по защита на данните може да се свържете:

Тел. 0888/060097

Ел. поща: mila2004@abv.bg

bottom of page